Belysning på fællesarealer.

Belysningen på fællesarealerne kan opdeles i to grupper:
1. Belysning på hovedsti , vej og i carport.
2. Belysning af husnumre.

Ifølge tidligere vedtagelser (sept. 81. & sept. 90.) vil udgiften til “sparepærer” til den i gruppe 1 nævnte belysning blive afholdt af grundejerforeningen.

Skulle man få øje på en lampe, som ikke lyser, kan man få udleveret en ny ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Pærer til nummerbelysningen (gruppe 2), fås ved henvendelse til det bestyrelsesmedlem der står for udleveringen.

Nummerbelysningen tænder sammen med gruppe 1 belysningen og betales via foreningskontingentet.

Parkeringsforhold.

Ved indkørslen er bl. a. placeret vejtavle E 51, opholds- og legeområde.
Dette medfører, at parkering uden for afmærkede områder ikke er tilladt.

Da der samtidig er mangel på parkeringspladser i carporten, henstilles det, at parkering foregår i siden af båsen, så der er plads til 2 biler pr. bås (generalforsamlingen 17.marts 86.).

Ligeledes bør gæster henvises til den dertil indrettede åbne parkeringsplads.
Parkering udenfor de her nævnte områder er en overtrædelse af færdselsloven og kan medføre bødestraf.

Den daglige vedligeholdelse af området.

At fællesarealet skal vedligeholdes kommer jo ikke bag på nogen. På generalforsamlingen den 9. maj 89 blev vedtaget, hvilket område den enkelte huskæde “dagligt” skal vedligeholde.

Se områderne på Pligtarbejde.

Denne vedligeholdelse består bl.a. i plæneklipning, lugning mellem buske langs vej og sti, samt fejning i egen carport.

Til brug ved plæneklipning har foreningen anskaffet plæneklipper, som står i skuret i carportens nordlige ende (udfor 14 rækken). Nøgle er udleveret til alle medlemmer.

Ved benzinmangel forefindes dunk i skuret. Ved brug af det sidste benzin venligst fyld op med oktan 95, gerne blyfri. Udlæg refunderes hos kassereren mod kvittering.

Havedage.

1 (- 2) weekend(s) om året arrangerer bestyrelsen havedage, hvor vi arbejder på større projekter som vedligeholdelse af rækværk, vold, carport m.m.m.

Deltagelse i min. ét af disse arrangementer er obligatorisk.

Manglende deltagelse udløser jf. vedtægtens § 12 et ” havedagsgebyr “. Da antallet af havedage (1 eller 2) først fastsættes, når kendskabet til arbejdets størrelse foreligger, vil gebyret blive opkrævet i forbindelse med 1. havedagsarrangement.
Skulle der blive deltagelse på en evt. senere havedag, vil gebyret blive tilbagebetalt uforrentet.
Meddelelse om havedag udsendes i god tid inden afholdelsen.

Dagrenovation.

Afhentning af dagrenovation finder sted én gang ugentlig (tirsdage).
Ifald denne dag er helligdag, tømmes dog først første hverdag efter.

Storskrald.

Rødovre kommune har en ordning med afhentning af storskrald én gang ugentlig. Afhentningen hos os sker mandag (ifald mandag er helligdag, hentes dog først efterfølgende mandag).
Det afhentes tre slags affald :
Haveaffald. Herved forstås grene, buske, stauder og afklippet græs og blade. Haveaffaldet skal emballeres i papirsække.
Brændbart storskrald.
Andet storskrald. Herved forstås jern/metal, hårde hvidevarer, papkasser, karton, flasker, bøger, plast.

Affald, som ikke fjernes og derfor ikke må stilles op, er bl.a.: Madrasser, varmtvandsbeholdere, gasbeton, vinduesglas, lysstofrør, kemikalier, maling, fliser af enhver art.
I tvivlstilfælde kan man læse “Regulativ for husholdningsaffald i Rødovre Kommune”, som udgives af Rødovre Kommune.
Husholdningsaffald må aldrig sættes op til storskrald, det bliver ikke fjernet af kommunen.
Såfremt man ikke følger reglerne, generer man ikke “kun” de øvrige medlemmer af foreningen, men man derudover straffes med bøde eller hæfte, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §110.

Skulle man en sjælden gang få pakket affaldet forkert, vil dette formentlig ikke blive fjernet.

Det henstilles derfor, at man samme aften tager det pågældende med hjem til “ompakning”, for derefter først at stille det op igen til næste afhentning.

Opstilling af storskrald må tidligst finde sted søndag kl. 12. Affaldet placeres pænt i det i indkørslen markerede område.

Har I f.eks. bygge- eller kemisk affald, kan I komme af med dette på kommunens genbrugsstation: Valhøjs Alle 182 (indkørsel ad Korsdalsvej), da det ikke medtages i ordningen.
Hvis I mangler papirsække til komposterbart haveaffald, kan disse hentes på Teknisk Forvaltning eller i fællesskuret.
Giv besked til bestyrelsen, når der er ved at være få papirsække tilbage i fællesskuret.
Vi beder jer være med til at holde vores indkørsel pæn.

Nabohjælp.

Som led i den almindelige kriminalitetsforebyggelse og områdets naturlige egnethed har vi fra 1995 været “aktivt indmeldt” i “NABOHJÆLP” med skiltning til området.

Vi vil, for ikke at svække operationen, bede jer om at læse pjecen om nabohjælp grundigt, og, hvis der ikke allerede er en mærkat på døren, at opsætte en sådan, som fås gratis ved henvendelse til Rødovre Politi.

Nabohjælp går i al sin enkelhed ud på, at vi hjælper hinanden ved bl.a. at fortælle naboen, hvornår man tager på ferie, så man eventuel kan aftale tømning af postkasse og et vist opsyn med huset.

Herudover er det ikke nogen dårlig idé i det daglige at holde øje med personer, som færdes på området, og som man ikke kender.

Fastelavn.

Festudvalget arrangerer tønde slagning til fastelavn. Alle, som vil hjælpe eller har gode ideer, kan henvende sig til festudvalget.

Vejfest.

I løbet af sommeren forsøges arrangeret en vejfest. Festudvalget står for arrangementet.